Uncategorized

Последен видеоурок за специалисти на тема „За какво служи един баща?“

Представяме последното видео от поредицата: Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа, посветихме на „Функцията на бащата“. Може да го откриете като се абонирате на: https://www.youtube.com/channel/UCTz1Zs4DpKXeq3SBZMS03yQ
както и тук: https://youtu.be/nWpL0JCkAYI
 
Създадохме 12 видеа за родители и за специалисти. Те са изработени в рамките на проект: „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“ с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg). 
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“