Проект „Подготовка и подкрепа за самостоятелен и пълноценен живот на свобода“

Проект „Подготовка и подкрепа за самостоятелен и пълноценен живот на свобода“ се изпълнява от Сдружение „Дете и пространство“ и се реализира с подкрепата на Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, Програма BG15 „Крекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“. Проектът стартира на 12 март 2015г. и в рамките на дванадесет месеца екип от специалисти от Сдружение „Дете и пространство“ ще осъществяват различни дейности на територията на затвора за жени в гр. Сливен в подкрепа на жените, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“ и професионалистите от сферата на правосъдието, образованието, здравеопазването и социалните услуги.

Проект „Подготовка и подкрепа за самостоятелен и пълноценен живот на свобода“ е разработен в съответствие със Стратегията за развитие на местата за лишаване от свобода (2009 – 2015 г.), с Препоръка №Rec (2006) 2 на Съвета на министрите на държавите членки относно прилагането на Европейските правила в затворите и с плана на Министерството на правосъдието за подобряване на условията в затворите на територията на Република България. Проектът допринася за постигане на основната цел на програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“, а именно подобряване на българската система за изпълнение на наказанията в съответствие с релевантни международни и европейски инструменти за гарантиране на спазването на човешките права чрез увеличен фокус върху уязвимите групи от затвора в град Сливен.

Според Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) за изпълнението на наказанията и състоянието на затворите у нас лишаването от свобода продължава да е най-често използваното наказание в страната ни и в тази насока има доста натрупани проблеми, които трябва да бъдат оценени и преодолени. Според ЦИД решения на проблемите могат да се намерят със законодателни и практически промени в рамките на затворите. Настоящият проект предлага практическо решаване за преодоляване на изолираността и повишаване на социалните умения в рамките на уязвимите групи в затвора.

Основната цел на настоящия проект е подкрепа на жени изтърпяващи наказание – лишаване от свобода, за успешна реинтеграция в обществото, намаляване риска от рецидив и изоставяне на децата след излежаване на съответните присъди.

Специфични цели на проекта, ръководен от Сдружение „Дете и пространство“, са:

– Да се предоставят адекватни психосоциални услуги на базата на разработен модел за оценка на риска от рецидив и анализ на потребностите на жените, техните социални и психологически нужди при вземане на решения и родителски капацитет;

– Да се подобрят възможностите за ефективна реинтеграция и предотвратяване на рецидив след излизане на свобода;

– Да се повишат капацитетът и чувствителността на служителите в затвора в град Сливен, външни експерти, членове на НПО сектора за подкрепа на уязвимите групи в затвора, включително жените от ромски произход и други маргинализирани групи;

– Да се апробира специализирана програма, практика за превъзпитание и ресоциализация на жените, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

– Да се повиши осведомеността на заинтересованите страни;

Проектът е насочен към работа с жените, изтърпяващи присъда „лишаване от свобода“ на територията на затвора в гр.Сливен / включително майки на малки деца, от ромски произход и други малцинствени групи/; служителите на затвора, включително двете общежития; представители на НПО сектора и  местните институции, както и представители на общини от страната, служители на затворите от цялата страна, представители на неправителствения сектор, доброволци, служители от РПУ и т.н, имащи отношение към работата с лица, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“.

Всяка една от практиките, които въвежда екипът на Сдружение „Дете и пространство“, е гъвкава и съобразена с индивидуалните потребности и оценки на осъдените. Предоставяните дейности включват : обучение на персонала в затвора и други професионалисти, представители на различните институции, имащи отношение към подкрепата на жени, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“, провеждане на групова работа с жени, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“ в затвора в гр. Сливен на база на апробирана програма и изготвянето на наръчник за професиналисти с видео материал.

Координатор на проекта : Ангелина Даскалова

Официален сайт на проекта: independentlife-mjs-eeagrants.org