“Call for Europe: В подкрепа на детството” с финансовата подкрепа на Фондация „Уникредит“

Име на проекта: „Мога сам“ с обща стойност 10 000 Евро

Проектът е насочен към подкрепа на деца с физически увреждания, които не могат да говорят и да използват ръцете си, да общуват и да управляват компютър с помощта на погледа си чрез помагащите технологии за контрол с поглед.

Проектът предвижда внедряване в практиката на съвременен високотехнологичен метод за допълваща и алтернативна комуникация, при който чрез движения на очите и насочване на погледа може да се използва специализиран софтуер за комуникация, синтезирана реч, обучение, развитие на когнитивни умения, но също така може да се използва компютър и интернет.

Така целим преодоляване на негативните последици от институционализирането на деца в риск, лишени от родителска грижа, които прекарват целия си живот в социални услуги с резидентна грижа, и към деца в риск от социална изолация, поради степен на увреждане и нарушения в комуникативните способности, посещаващи услуги в общността. Прилагането на помагащите технологии за общуване посредством поглед могат да спомогнат за преодоляване на социалната изолация и за придобиване на умения за самостоятелен и независим живот за тези деца, страдащи от висока степен на физически и психични увреждания. 

Ще бъде създадена възможност за развиване на личностен капацитет и индивидуални умения при деца с ограничена физическа моторика и липса на реч, които ги лишават от възможност за общуване. Целта е те да бъдат подпомогнати да изградят умения и знания за самите тях и за света около тях, които ще ги направят социално адаптивни, в по-висока степен самостоятелни, спрямо индивидуалния капацитет на всяко дете. Създаването на възможности за комуникация е основен елемент в изграждането на среда, която ще улесни живота на децата с тежки увреждания и ще допринесе за адаптацията им към социалната  и физическата среда около тях.