Ролята на кинезитерапевта в ежедневието на децата и младежите в ЦНСТДМУ 2

Вече трета година сме с ограничени възможности за контакт и е трудно да посрещаме гости в различните услуги за деца и младежи, които предоставяме. Затова започваме нова рубрика „Да надникнем в услугите на сдружение „Дете и пространство“ и да се запознаем с работата на различните специалисти“. Така отваряме нашите врати към вас и споделяме успехите и радостите ни, наред с трудностите и предизвикателствата, пред които сме изправени ежедневно.

С този разказ илюстрираме работата на специалиста – кинезитерапевт в грижата за децата и младежите, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 2 и изказваме благодарност към него за неотменната подкрепа и грижа, която предоставя!

Ролята на кинезитерапевта в ежедневието на децата и младежите в ЦНСТДМУ 2

Зад административните текстове, които пишем ежедневно, зад официалните факти, които трябва да бъдат съобщени с подходяща терминология, живее нещо истинско и ценно, което огрява нашата работа и ни дава надежди, че доброто съществува. Всъщност най-големия урок, който получаваме в нашата работа е, че способността да приемеш различния и да го подкрепяш в ежедневното пътуване към неговата човешка самостоятелност е най-ценното, което си направил.

В нашето пътуване ще ви покажем работата на нашият кинезитерапевт, който успява да поддържа добрата форма на децата и младежите и предизвиква техните усмивки.  

Предмет на работата ни са деца от бившия Дом за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) „Света Петка”, с. Могилино. Като специалисти се сблъскахме с много тежки, комбинирани диагнози и последиците от продължителното им не лекуване. Работихме с тези деца от село Мoгилино и бяхме част от един мултидисциплинарен екип, състоящ се от доктор, психолог, психиатър, логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, ерготерапевт, диетолог, рехабилитатор, две медицински сестри и четирима кинезитерапевти.

Част от децата вече са младежи, пораснаха пред нашите очи и под грижите ни в нашите Центрове за настаняване от семеен тип в Русе. Кинезитерапията намери широко приложение, стана неразделна част от живота на всички деца и значително подобри тяхното състояние. Заниманията са наситени с много положителни емоции: насърчаване, пряко контактуване, музика и говорене. Процедурите се извършват дву- и трикратно, за да доведат до ефект и създаване на нови двигателни навици, стереотипи и положителни емоции. Приносът доказва значителната роля на кинезитерапията в живота на институционализирани деца с увреждания.

А сега, вече след 10 години работа смеем да кажем, че всички те са придружени, за да развиват своите двигателни и сетивни умения. Основен фокус в работата на нашия кинезитерапевт е върху постигането на вертикална поза при деца и младежи, чиято моторика е значително ограничена, така че да променят гледната си точка и по-лесно да влизат в очен контакт с околния свят. Когато се провеждат кинезитерапевтичните процедури всеки един от тях показва удоволствието от усещането за тялото си с усмивка и това поддържа нашия ентусиазъм и вяра във възможностите на децата и младежите, наред с добротата, която получаваме от тях.