Проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“

Превръщането на детето от обект в субект на неговите права е предизвикателство както за специалистите, които подкрепят деца в риск, така и за гражданското общество като гарант за спазване на основните права на личността. Свидетели сме на огромна промяна – дигитализацията на общуването, поставяща под въпрос сериозен набор от права на децата и на децата в риск, които се нуждаят от постоянна терапевтична подкрепа. Гарантирането им при общуване в дигитална среда е целта, към която е насочен проектът.

Дигиталното общуване, наложено от пандемията, предизвикана от COVID-19, изведe на преден план нуждата от нов етичен модел за работа и изграждане на нов тип връзка специалист-клиент и семейството му. Навлизането в личното пространство чрез екрана на електронното устройство доведе и до нуждата от определяне на нови граници в терапевтичната работа. Именно терапевтът е онази опора, около която в рискова среда гравитира отстояването на правата на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето – да бъде изслушвано, да не бъде неглижирано, да бъде гарантирано развитието му, правото на формиране на собствени възгледи, на свобода на изразяване, на закрила против намеса в личния живот; правото на детето със затруднения в развитието и увреждания на специални грижи.

Дейностите по проекта са предвидени за 18 месеца и са пряко насочени към създаване и прилагане на иновативен модел за предоставяне на специализирана подкрепа в дигитална среда, като гаранция за основни права на личността – разработване и апробиране на цялостна терапевтична рамка за специализирана подкрепа в дигитална среда с методическа насоченост и серия от видеоуроци за работа с деца, насочени към родители и към специалистите от социалните услуги и от общността, по посока развиване на умения за гарантиране на правата на детето в дигитална среда. Ще бъдат проведени обучения на специалисти от социални услуги в 4 общини – Нови Пазар, Варна, Русе и София, а в последствие моделът ще бъде предоставен за работа на широк кръг специалисти в страната.

Проектът „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 38 000 евро предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg). Основната цел на проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“ е Основната цел на проекта е превръщането на детето от обект в субект на неговите права и гарантирането им при общуване в дигитална среда чрез разработване на иновативен модел за специализирана работа в дигитална среда и създаването на видео уроци за родители и специалисти, които работят с деца в условия на социална изолация“. 

Първият видео урок: „Нашата приказка: време за забавления и заедност – пространство за творчество и развитие“ можете да видите тук: 

Втори видео урок: „Време за движение – детето с неговото тяло и мястото му в пространството“
Целта на видеото е да подкрепи родителите в знанията и разбирането за развитието на малкото дете и формирането на неговата представа за собственото му тяло и изграждането на образ за него. А точно тази представа се формира постепенно през покой и движение.
Какви са възможните алтернативи, когато сме ограничени в контактите си, в пространството; какви са идеите за движение, гимнастика и подвижни игри с децата; как да формираме нагласата в детето за неприкосновеността на тялото му; през какви възрастови особености то преминава и каква е радостта от движението в ранна възраст; ползата от взаимното общуване чрез играта в затворени и открити пространства.
 
Надяваме се в това видео да откриете отговори на въпроси, които си задавате и да е полезно за вас, родители!
 

Трети видеоурок: „Тялото на детето и неговата неприкосновеност“

Настоящото видео цели да подкрепи родителите в изграждането на представата за собственото тяло на детето като цяло, за неговата неприкосновеност и уважение. За ролята на родителите и близките във формирането му като самостоятелен човек и подкрепата, от която се нуждае, за да възприеме тялото си и това на околните; за начините, по които следва да говорим на детето, за докосването и поставянето на граници, с цел недопускане достигане до напрежение и агресивни действия.

Надяваме се, гледайки този видеоурок, да сте придобили нови знания и увереност в разбирането за взаимоотношенията ни като възрастни с децата, а и между тях самите.

Третият видеоурок, заедно с първите два, са разработени от екип психолози на сдружение „Дете и пространство“ и целят единствено подкрепа към родителите и полагащите грижи за деца.

Четвърти видеоурок: „Гласът и детето

Знаете ли, че новороденото бебе разпознава гласа на майка си? То помни този глас от вътреутробния си живот и се успокоява, когато го чуе. Бебето е чувствително към тона и интонацията на гласа. Педиатри са заблелязали, че плачещи бебета на 3 месечна възраст се успокояват, когато им се говори с монотонна интонация.
 
Много нежното и мило говорене с умалителни имена ги разплаква също толкова, колкото и грубото говорене.
Още за ГЛАСЪТ и ДЕТЕТО може да видим на:
 

Пети видеоурок: „Детето и времето“ 

Как да подкрепим детето да се ориентира във времето?
Кои са основните характеристки на времето за детето?
Какво затруднява съвременното дете?
Как да насърчим детето да се ориентира по- добре във времето?
 
Това видео може да ни подкрепи в търсене на отговори на тези и други въпроси:
 

Шести видеоурок: „Погледът и детето“

Кой е сигналът с най-голяма сила, който привлича и задържа погледа на бебето?

А знаете ли, че погледът има различни свойства?

Какво помага на детето да си „почива“ от погледа на другия?

Това видео може да ни подкрепи в търсене на отговори на тези и други въпроси. То е шестият видеоурок от поредицата, разработен от екип психолози на сдружение „Дете и пространство“ и целят единствено подкрепа към родителите и полагащите грижи за деца.

 

Методика: Терапевтична рамка за специализирана подкрепа за деца и младежи в дигитална среда

Какви са нашите клинични опори в терапевтичната работа с деца и младежи?

Как те се промениха в дигиталната среда, какви възможности и предизвикателства предостави дигиталното за децата в различните възрасти, как се промени общуването и имахме ли затруднения в изграждането и поддържането на връзката специалист – потребител?А кога е възникнала практиката за предоставяне на терапевтична подкрепа онлайн по света и у нас?     

Какво да знаем, за да отговорим на дигиталните предизвикателства?

Методиката „Терапевтична рамка за специализирана подкрепа на деца и младежи в дигитална среда“ повдига всички тези въпроси, представя нашия опит и уроците, които научихме, спазвайки ограничителните мерки срещу COVID-19, и изобретенията, до които достигнах­ме. Надяваме се тя да допринесе за регулирането на процеса на подкрепа в среда, различна от обичайната за социалните услуги и да доведе до подобряване на нейното качество. И не на по­следно място имаме желание да разпознаем и запазим изобретенията и опита, които биват назовавани в съвременността най-често като „добри практики“, появили се в условия на криза.

Цялата Методика можете да откриете тук: Методика – Терапевтична рамка за специализирана подкрепа за деца и младежи в дигитална среда

Всички публикувани документи са създадени с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.