Клиничен подход в детско-юношеската психиатрична практика

Обучението е ориентирано към използването на знанията в областта на детското психично здраве в практическата работа на специалистите с помагащи професии. Темите са подбрани с оглед на проблемите, които те срещат в директната си работа с деца и семейства в процеса на деинституционализация и развитие на системата от нови социални услуги, изпълняващи функции по превенция на детското психично здраве. Работата в тази област е в процес на развитие в България през последните години и това поражда необходимостта от разпознаване на специфичните прояви на психично страдание у децата и юношите и подходящото им адресиране. По време на обучението се обръща внимание на специфичните форми на проява на психично страдание у децата и юношите и начините за тяхното посрещане в практиката на детската психиатрична служба.

Крайната цел на обучението е да се формират умения за разпознаване на симптома в поведението на детето и юношата, като израз на психично страдание и той да бъде разграничаван от заявката, с която то се появява като клиент на системата за закрила и системата за социални грижи.