Доклад „Визия за семейна политика: мненията на родителите, опитът на Европа и гледната точка на психоанализата“

Докладът обединява приноса на различни експерти, които изследват семейните политики от различни ъгли. Екипът по проекта от ИИНЧ-БАН проведе индивидуални интервюта с експерти и фокус групи с родители и обобщи мненията им относно приоритетите и мерките на семейната политика в България.

Извършен бе и преглед на законодателството и семейните политики в четири европейски страни – Германия, Франция, Норвегия и Великобритания, които са източник на добри практики, разглеждани през призмата на трите основни модела социална държава – либерален, консервативен и институционално-разпределителен.

Проектът „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България“ се осъществява от сдружение „Дете и пространство“, Национална мрежа за децата и Института за изследване на населението и човека към БАН с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Свали доклада от тук