Дневен център за деца и младежи с увреждания „Мечо Пух“

Дневният център за деца с увреждания „Мечо Пух“, гр. Русе, представлява социална услуга, насочена към деца с двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания от 3 до 16-годишна възраст, отглеждани в своите семейства или в социални услуги от резидентен тип. Клиничният подход в ДЦДУ – СГ „Мечо Пух“ предполага заемането на определена позиция на възрастния, така че той да влезе в контакт и да работи не с диагнозата, а с индивидуалността на всяко дете. В контекста на дейности от сферата на изкуството, науката и бита на детето се отваря пространство, където с подкрепата на възрастните то със собствените си темпове и по своя индивидуален начин да развива потенциала си

Адрес и контакти: Гр.Русе, ул. „Искър”, № 41, тел.: 082/84 04 60

Ел. адрес: dcdu.sg@gmail.com