Новини

Следващо обучение по Терапевтичната рамка за специализирана подкрепа в дигитална среда

Проведохме и третото обучение по Терапевтичната рамка за специализирана подкрепа в дигитална среда. Събитието се проведе в Център за социална рехабилитация и интеграция „Таралежи“ в гр. София.

В обучението взеха участие представители на: Дневен център за деца с увреждания “Слънчоглед”, администриран от фондация “Международна социална служба – България”; Дневен за деца и младежи с увреждания “Развитие”, Център за обществена подкрепа (ЦОП) “Щастливо детство” и ЦОП “Св. София” към фондация “За нашите деца”; Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи “Св. Стилиян” към сдружение “Дете и пространство” и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Горна Баня към Столична община.

В обучението беше представен накратко процесът на разработване на Методиката и на основните теми, включени в нея. Важна част от срещата беше споделянето на опит от страна на  участниците за начина, по който всяка от услугите е преминала през пандемията – какви затруднения и въпроси са изникнали и какви добри практики са изведени след това. По време на дискусията бяха споделени ценни идеи и препоръки, които могат да бъдат прилагани на практика в психосоциалната работа с деца и родители.

Втората част от обучението включваше представяне на видеата за родители, изготвени по проекта, и споделяне на въпроси по тях. В обратните връзки на участниците се чуха позитивни коментари:

“Харесва ми, лесносмилаемо е, особено за родители, които обикновено са нетърпеливи да гледат дълги видеа.”

“Хубаво е, че видеата са обвързани с темите в Методиката – ще ги използваме и за родители, и групови срещи.”

От страна на някои участници в срещата беше изявено желание да бъдат проведени допълнителни обучения по темите на всяко от видеата. Също така, бяха генерирани интересни идеи за последващи видеа на тема: “Как изглежда една сесия по психомоторика?” и “Въвеждане на иновативни практики за работа с деца в детски градини”.

Изработването на видеата и Терапевтичната рамка за специализирана подкрепа в дигитална среда, наред с обученията и срещите, които правим, са част от дейностите ни  по проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“, реализиран с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.