Актуални проекти, Новини

Първо обучение на тема „Терапевтична рамка за специализирана подкрепа на деца и младежи в дигитална среда“

✅ Какви са нашите клинични опори в терапевтичната работа с деца и младежи?
🖥Как те се промениха в дигиталната среда, какви възможности и предизвикателства предостави дигиталното за децата в различните възрасти, как се промени общуването и имахме ли затруднения в изграждането и поддържането на връзката специалист – потребител?
🌍 А кога е възникнала практиката за предоставяне на терапевтична подкрепа онлайн по света и у нас?
❓ Какво да знаем, за да отговорим на дигиталните предизвикателства?
Всички тези въпроси намериха своите отговори в обучението „Терапевтична рамка за специализирана подкрепа в дигитална среда“, проведено от сдружение „Дете и пространство“ на 29 март, 2022 г.
 
То бе осъществено в рамките на проект: „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“ с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg).
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.