Актуални проекти, Новини, София - Таралежи, Управителен съвет

Представихме проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“.

На 14 септември, на информационна среща, представихме проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“.

Участваха представители на МТСП, ДАЗД, АСП, МОН, Омбудсмана и на неправителствени и международни организации, които работят за гарантирането на правата на децата у нас. Неизбежен е разговорът за COVID-19 и какво отражение дава пандемията върху децата ни. Наблегнахме на нуждата от интегрираност и комплексен подход за поддържане на психичното здраве на децата, особено при онлайн обучение и оставане вкъщи, за изграждането на мост както между децата и професионалистите от различните сфери за споделяне, така и между самите тях. Именно това е една от целите на проекта ни: да изследваме възможните решения и да подкрепим децата и специалиститие за работа в дигитална среда, така че правата на всяко дете да бъдат гарантирани.

Допълнително, екип на фондация „Пространства“ представи възможно решение за занимания на децата с изкуство в онлайн пространството – чрез театър, музика, танци, приложни изкуства. А обратната връзка от децата е впечатляваща: „Можеш да използваш всички части на тялото си, за да играеш и това е забавно“, Ц. на 10 г.; „Всичко е възможно“, Д. на 10 г.; „Мога неща, за които не съм подозирала“, В. на 10 г.

Проектът „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“ се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.