Новини

Покана за участие в редовно Общо събрание на сдружението

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ „ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО“
ЕИК ПО БУЛСТАТ 131333228

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДП

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕСЕЛА ЙОРДАНОВА БАНОВА

Уважаеми членове на Сдружение „Дете и пространство“,

На основание чл. 17, ал.1 и в съответствие с чл.18, от Устава на сдружение „Дете и пространство“ с ЕИК 131333228, седалище и адрес на управление: София 1606, ул. Шандор Петьофи №25 ет. 1 и решение на УС на СДП от 07.07.2022г., свиквам

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружението на 09.09.2022 г. от 10:00 часа на адрес: Русе, ул. “Н. Й. Вапцаров” № 20 ет. 4 при следния дневен ред: 

  1. Обсъждане и приемане на годишния отчет за дейността на сдружение „Дете и пространство“ за 2021 
  2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на сдружение „Дете и пространство“ за 2021 г.
  3. Приемане на одиторски доклад за 2021г.
  4. Приемане на устав на сдружението.
  5. Избор на членове на управителния съвет на сдружение „Дете и пространство“
  6. Други.

Поканват се всички членове, лично или чрез упълномощени представители, да присъстват на Общото събрание. 

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 11:00 часа.

В съответствие с чл. 18 (11) за присъстващо се приема всяко лице, с което има двустранна телефонна, интернет или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.  

За да улесним дистанционното участие, ще предоставим възможност за включване през платформата на ZOOM, за което е необходима предварителна регистрация. 

Срок за записване за дистанционно участие през ZOOM – 08.09.2022.