Актуални проекти, Новини

Методика: Терапевтична рамка за специализирана подкрепа за деца и младежи в дигитална среда

Методиката „Терапевтична рамка за специализирана подкрепа на деца и младежи в дигитална среда“ повдига въпросите: Какви са нашите клинични опори в терапевтичната работа с деца и младежи? Как те се промениха в дигиталната среда, какви възможности и предизвикателства предостави дигиталното за децата в различните възрасти, как се промени общуването и имахме ли затруднения в изграждането и поддържането на връзката специалист – потребител? А кога е възникнала практиката за предоставяне на терапевтична подкрепа онлайн по света и у нас? Какво да знаем, за да отговорим на дигиталните предизвикателства?

Тя представя нашия опит и уроците, които научихме, спазвайки ограничителните мерки срещу COVID-19, и изобретенията, до които достигнах­ме. Надяваме се с нея да допринесем за регулирането на процеса на подкрепа в среда, различна от обичайната за социалните услуги и да доведе до подобряване на нейното качество. И не на по­следно място имаме желание да разпознаем и запазим изобретенията и опита, които биват назовавани в съвременността най-често като „добри практики“, появили се в условия на криза.

Целият документ можете да изтеглите тук: Методика – Терапевтична рамка за специализирана подкрепа за деца и младежи в дигитална среда

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.