Сдружението

Сдружение „Дете и пространство“ осъществява дейности, които целят да предоставят подкрепа и надежда на деца в риск и на деца със специфични потребности и техните семейства. Дейностите на „Дете и пространство“ се стремят да подобрят условията на живот и взаимоотношенията в обществото, така че всяко дете да може да има достъп до своите права. Чрез комплексни интердисциплинарни услуги и индивидуален подход ние създаваме за тези деца пространство за творчество и изява, за техните семейства – среда за подкрепа, споделяне и израстване, а за специалистите, които работят с деца – възможности за обмен на опит, за сътрудничество и изграждане на професионален капацитет.

НАШАТА МИСИЯ

● Ние откриваме красотата на различието, възприемаме го като изненада, придаваме значение на неговата уникалност и отваряме пространство за развитие.
● Ние сме тук, за да повишим благосъстоянието на децата и младежите от уязвимите групи в България в областта на здравеопазването, образованието и социалното включване.
● Ние сме тук, за да подпомагаме и придружаваме професионалистите, работещи директно с деца с прояви на психично страдание.

ОБЛАСТИ НА РАБОТА

● Развитие и подкрепа на интердисциплинарния подход и междуинституционалното сътрудничество в областта на работата с деца;
● Организиране и провеждане на тематични обучения, конференции и семинари, и разработване и разпространение на информационни и методически материали;
● Развитие на услугите за подкрепа, консултиране, социална интеграция на деца в риск и деца със специфични потребности;
● Повишаване на професионалните умения на специалистите и качеството на грижа;
● Разработване и реализиране на програми за професионално обучение на специалистите в областта на грижа за децата;
● Предоставяне на индивидуални и групови супервизии на екипи от социални услуги;
● Разработване и реализиране на програми и услуги за деца в риск, деца със специфични потребности и техните семейства;
● Разработване и реализиране на програми и услуги за ранна детска интервенция и намаляване на риска от разделяне от семейството, превенция на насилието спрямо и между деца, превенция на социалното изключване;
● Подкрепа на реформата в областта на грижите за деца в България.

Ние вярваме,  че:

  • да си различен не е недостатък, а предимство и възможност
  • всеки човек е личност с достойнство и трябва да бъде ценен и уважаван
  • всеки човек трябва да има своя шанс да се развива, да се радва на живота и да достигне пълния си потенциал
  • всеки има нужда от гостоприемно пространство, в което да разкрие себе си
  • всеки човек има нужда от подкрепа и ние сме тук, за да я осигурим