Новини

Заключителна среща по проект в подкрепа на деца с родители в затвора – ACF/610 и номер на Договор: 23/17.12.2020г.

Подкрепата за деца, чиито родители са лишени от свобода, е сред акцентите в работата на Сдружение „Дете и пространство“ през 2021 г., благодарение на финансовата помощ на Програма „Фонд Активни граждани България“, част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

На 25 Юни, 2021 се проведе заключителна среща по изпълнението на проект „Преодоляване на отчуждението: подкрепа за деца на родители, лишени от свобода в условията на пандемия“. Основната цел на проекта бе да създаде комуникация между магистрати и деца на лишени от свобода, която да бъде фактор при вземане на решение по наказателни дела и определяне на размера на наказанието; да създаде нов тип култура за работа с деца в риск в съда; да повиши обществения интерес към тематиката; да спомогне за преодоляване на родителското отчуждение. Тези теми са още по-значими по време на пандемия, тъй като социалната изолация допълнително увеличава пречките пред контактите между деца и родители в затвора и е предпоставка за задълбочаване на родителското отчуждение.

На срещата присъстваха всички членове на екипа, представители на Паневропейската мрежа за деца на родители затворници (COPE), както и председателят на Апелативен съд, Варна, съдия Ванухи Аракелян. На тази среща бяха представени обратните връзки и заключенията от проведените дейности по проекта. Беше направено планиране на последващи дейности, а именно бе договорено устойчиво сътрудничество с Варненски апелативен район, под формата на обучения и подкрепа на магистратите по темата на Препоръката на Европа. Беше взето решение да се предостави от COPE и преведе на български език още един наръчник, касаещ работата с деца на затворници, който да е в подкрепа на училищните психолози.

Обратната връзка от всички участвали на заключителната среща е, че проекта обхваща изключително важна тема, която ще продължи да бъде във фокуса на всички организации и участници по проекта.

Проектът се реализира в рамките на 6 месеца и началото му бе положено на 4 януари 2021 г.

Проектът получи одобрение в рамките на тематичния приоритет „Защита на правата на човека“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Той се вписва в цялостната политика на Сдружение „Дете и пространство“ в областта на гарантирането на правата на децата като част от защитата на правата на личността. В изпълнение на дейностите ще бъде използван и експертния капацитет на мрежата „Деца на затворници в Европа“, с която Сдружението има установено сътрудничество.