Актуални проекти, Новини

„Детето и времето“

Как да подкрепим детето да се ориентира във времето?
Кои са основните характеристки на времето за детето?
Какво затруднява съвременното дете?
 
Как да насърчим детето да се ориентира по-добре във времето?
 
Това видео може да ни подкрепи в търсене на отговори на тези и други въпроси:
 
https://www.youtube.com/watch?v=VbrM9NCKYM0 
 
Това видео е изработено в рамките на проект: „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“ с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg).
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“