Актуални проекти, Новини

„Детето автор“ – среща дискусия

В рамките на срещата представихме накратко разработените от нас продукти, а именно: Методика – Терапевтична рамка за специализирана подкрепа за деца и младежи в дигитална среда; видео-уроци за родители и видео-уроци за специалисти, както и последното ни издание „Детето автор“, в което са събрани част от сценариите на видео-уроците. Всички те са провокирани от усилието ни заедно да осмислим опита си, уроците, които научихме, и изобретенията, до които достигнахме, поставени в специфичната ситуация на COVID-19; да запазим изобретенията и опита, появили се в условия на криза, които днес най-често биват назовавани „добри практики“. Това ни даде възможност да се доближим максимално до същината на нашите опорни точки, ориентирани от лаканианската психоанализа, използвайки визуализации и много концентрирани послания.
Допълнително се запознахме и с резултатите от извършения мониторинг на проекта и получената обратна връзка за проведените обучения и създадени ресурси.  
Цитираните ресурси и издание са част от дейностите ни по проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“. Проектът изпълнихме с финансовата подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg). Основната цел на проекта е превръщането на детето от обект в субект на неговите права и гарантирането им при общуване в дигитална среда чрез разработване на иновативен модел за специализирана работа в дигитална среда и създаването на видео-уроци за родители и специалисти, които работят с деца в условия на социална изолация.