Актуални проекти, Новини

„Гласът и детето“

Знаете ли, че новороденото бебе разпознава гласа на майка си? То помни този глас от вътреутробния си живот и се успокоява, когато го чуе. Бебето е чувствително към тона и интонацията на гласа. Педиатри са заблелязали, че плачещи бебета на 3 месечна възраст се успокояват, когато им се говори с монотонна интонация.
 
Много нежното и мило говорене с умалителни имена ги разплаква също толкова, колкото и грубото говорене.
Още за ГЛАСЪТ и ДЕТЕТО може да видим на:

Това видео е изработено в рамките на проект: „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“ с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg).
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“