Актуални проекти, Новини

Видеоурок към специалисти на тема „Обвързване и раздяла“

В този урок разглеждаме въпросите за това:
 
🟣 Какво е обвързване?
🟡 Каква е разликата между обвързване и „залепяне“?
🟢 Какво е общото между обвързването и сближаването?
🟠 Какви са стъпките, по които преминаваме, за да стигнем до обвързване?
🔵 Какво можем да направим в моментите на раздяла?
🦊 На какво ни учат Малкият принц и лисицата?
 
Изработването на видеата и Терапевтичната рамка за специализирана подкрепа в дигитална среда, наред с обученията и срещите, които правим, са част от дейностите ни по проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“, реализиран с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg).
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.