Актуални проекти, Новини

Видеоурок към специалисти на тема „Дигиталното тяло“

Представяме ви следващото видео от поредицата за специалисти по проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“. Избрахме да разгледаме темата за „Дигиталното тяло“, с оглед нарастващата значима роля на дигиталните технологии в съвременното общество.
Ето някои от въпросите, на които търсим отговор във видеото:
💻Какво е влиянието на новите технологии върху връзката на детето/тийнейджъра със собственото му тяло?
📲Как употребата на дигитални устройства се отразява на развитието на детето в ранна възраст от 0 до 3 г.?
❓Как да разграничаваме аутисичните прояви от смущенията, появяващи се като резултат от „потъването“ в дигиталното пространство за сметка на живото общуване, при деца извън аутистичния спектър?
🖥Срещата на тийнейджъра с „дигиталното тяло“ – кога юношата търси спасение във виртуалното? Положителни страни и рискове, свързани с пребиваването в дигиталното пространство.
 

Изработването на видеата и Терапевтичната рамка за специализирана подкрепа в дигитална среда, наред с обученията и срещите, които правим, са част от дейностите ни по проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“, реализиран с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.