Актуални проекти, Новини

Видеоурок за специалисти на тема „Аутистичното дете“

С радост ви представяме следващия видеоурок „Аутистичното дете. Какво знае. Какво казва.“ по проект „Детето- субект на своите права: достъп до терапевтична грижа и подкрепа“. В него си задаваме интересни въпроси, свързани със загадката на аутизма в днешно време:
❓❓❓ Какво е аутизъм? Как може да го опишем като състояние?
🌏 Какъв е светът през очите на аутистичното дете?
🔶 Как специалистите се ориентират за затрудненията на тези деца в срещите с тях?
↔️ Как се свързват с тях?
📌 Какви са клиничните опори за терапевтична работа с аутистични деца и младежи?
 
Това видео е изработено в рамките на проект: „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“ с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg). 
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на  европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Дете и  пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“