Сътрудничество с Паневропейската мрежа за деца с родители в затвора в Европа /СОРЕ/

Сдружение „Дете и пространство“ и работата му по темата: Правата на деца с родители в затвора

Сдружение „Дете и пространство“ работи по темата Права на деца с родители в затвора от 2015 г., когато за пръв път в България инициирахме проект „Подготовка и подкрепа за самостоятелен и пълноценен живот на свобода“ за работа с родители – майки в Сливенския затвор. Идеята бе да се допринесе за намаляване на риска от рецидив и от изоставянето на децата по време на и след изтърпяване на съответните присъди от страна на майките. От друга страна, включването на персонала в затворите в тази дейност е основно и следва да бъде насърчавано в посока на усилия, които подкрепят родителската грижа, съответстваща на специфичните нужди на детето, нейното запазване и укрепване, както и разширяване на общуването и контакта със семействата, с цел да се улесни реинтеграцията.

В рамките на този проект издадохме сборник „Поглед отвътре“ с материали в подкрепа на участниците в процеса на ресоциализация и интеграция на жени, изтърпяващи наказание лишаване от свобода. 

Повечето от текстовете в сборника са резултат от проведените интервюта с жени, лишени от свобода, на територията на затвора в Сливен и от срещите със служители на затвора. Всички текстове отразяват натрупания опит на авторите от работата с възрастни и деца в риск, с прояви на психично страдание и от придружаване на специалистите, които работят с тях. Така показваме огромната работа, която се върши в пенитенциарната институция: жените, които изтърпяват присъди в нея, имат възможност да получават професионално образование, да работят, да учат и да се образоват, да участват в клубни дейности. За някои от тях това представлява напълно нов жизнен опит, а за други като че ли е единственият период в живота им, в който те имат възможност да участват в структурирани дейности, които осмислят живота им. Широкото популяризиране на живота и дейностите в затвора сред институциите и обществото допринасят за по-успешната интеграция на жените, които излизат оттам.

Корицата на сборника представлява творение, създадено от лишена от свобода като подарък на училището. Идеята е на служители от сектор „Социална дейност и възпитателна работа“: да се пресъздаде спиралата на развитието и полета на духа като символи, които са присъщи на образованието и особено на това, което се осъществява в училището към затвора. Изготвени бяха също три документални филма, създадени в резултат на проекта на сдружението с наименования „Поглед отвътре”„Майки от затвора“ и „Външни опори”.

Като естествено продължение на започнатата работа с родители, лишени от свобода и специалистите, които работят по темата, сдружение „Дете и пространство“, в сътрудничество с Паневропейската мрежа за деца с родители в затвора в Европа /СОРЕ/, през 2018 г. стартира проект „Папа плюс“. От българска страна партньори на СОРЕ са Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието и сдружение „Дете и пространство“.

Началото на проекта беше поставено с провеждане на среща, с участието на представители на Паневропейската мрежа за деца на затворници в Европа /СОРЕ/ – Лиз Еър, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието и Сдружение „Дете и пространство. Тя бе и един от първите опити за прилагане на Препоръката на Съвета на Европа, приета през април 2018 от Съвета на Министрите в Страсбург в подкрепа на децата на родители, които изтърпяват присъда лишаване от свобода.

На срещата за първи път в България бе прожектиран документалния филм Папа плюс, който представя основните затруднения в поддържането на връзката между бащи, лишени от свобода и техните деца и дава насоки за персонала на затвора в посока подкрепа на родителите по време на срещите им с децата.

Септември 2018 г. беше проведено обучение от Лиз Ер и Весела Банова, председател на Управителния съвет на сдружението на служители от Софийския затвор за запознаване с препоръката на Съвета на Европа и прочуване на опита им в насърчаване на връзката между децата и бащите в затвора. В резултат възникна предложение от страна на ръководството на Софийския затвор да се закупят материали за Арт клуба към затвора, които да се използват за направата на картички и подаръци от бащите затворници за техните деца – метод на подкрепа на връзката дете – родител, представен във видеото на СОРЕ.

В резултат на успешното партньорство между СОРЕ и СДП, бе отправена покана към СДП да се присъедини като асоцииран член към международната мрежа на СОРЕ.

Направихме превод на Наръчник за работа с родители, лишени от свобода – Sentencing toolkit and Its Time to Act, по които провеждаме обученията.  

Сдружение „Дете и пространство“ продължи своя път в гарантирането на правата на децата с родители в затвора. Подкрепата за децата е сред акцентите в работата ни през 2021 г., благодарение на финансовата помощ на Програма „Фонд Активни граждани България“, част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (https://www.activecitizensfund.bg/) чрез проект „Преодоляване на отчуждението: подкрепа за деца на родители, лишени от свобода в условията на пандемия“. Основната цел на проекта беше да създаде комуникация между магистрати и деца на лишени от свобода, която да бъде фактор при вземане на решение по наказателни дела и определяне на размера на наказанието; да създаде нов тип култура за работа с деца в риск в съда; да повиши обществения интерес към тематиката; да спомогне за преодоляване на родителското отчуждение. Тези теми са още по-значими по време на пандемия, тъй като социалната изолация допълнително увеличава пречките пред контактите между деца и родители в затвора и е предпоставка за задълбочаване на родителското отчуждение.

Основните дейности са насочени към две целеви групи:

  • наказателни съдии, които работят с непълнолетни и психолози, които подкрепят деца от рискови общности, където често единият или двамата родители са лишени от свобода. Проведохме обучение на 25 съдии от съдебния район на Апелативен съд-Варна, идентифицирали нужда от насоки при работа с деца на родители в затвора и преодоляване на родителското отчуждение;
  • училищни психолози – онлайн обучение на 41 броя участници с тема „Време е за действие – Родителско отчуждение, ефективна комуникация с родители“, като представихме препоръката на Съвета на Европа за деца на родители, лишени от свобода, Наръчник „Време е за действие“ и говорихме за „Родителското отчуждение“ и възможностите за работа с родителите.

През юни 2022 година в Португалия сдружение „Дете и пространство“ бе избрано за пълноправен член на Паневропейската мрежа за деца на родители затворници (COPE).

„Да четем между редовете: Наръчник в помощ на училищата за подкрепа на деца на лишени от свобода”

Този наръчник е предназначен като практическо допълнение като дава примери за съществуващи инициативи и цели да предостави подкрепа на членовете на мрежата COPE в тяхната съвместна работа с училищата. Той предоставя информация и ресурси със своите приложения, които могат да бъдат адаптирани според нуждите на училищата; проектиран е да бъде жив документ, позволяващ непрекъснати актуализации от членовете на мрежата. Ще намерите практически предложения и примери за добри практики от членове на мрежата и техните международни колеги.

Целият сборник, преведен на български език можете да откриете тук: „Да четем между редовете: Наръчник в помощ на училищата за подкрепа на деца на лишени от свобода”.

Самият сборник, на френски или английски езици можете да откриете тук.

Време за действие”Европейски насоки за подкрепа на деца с родители, лишени от свобода

Това издание съдържа Препоръката CM/Rec (2018) 5 на Съвета на министрите на държавите членки относно деца с лишени от свобода родители. Можете да го откриете тук.