Проект „Можем да ги чуем“

Сдружение „Дете и пространство“ започва изпълнението на проект „Можем да ги чуем“, финансиран от фондация „Лъчезар Цоцорков“.

Често говорим за психичното здраве и психичното страдание на децата, но то се явява сериозно предизвикателство както за специалистите, които работят и подкрепят децата и младежите в риск, така и за гражданското общество, като гарант за спазване на правата на личността. Но за да има условия за постигане на психично здраве, е необходимо да се разпознава и адресира адекватно всяка проява на психично страдание.

Целта на проекта е именно да даде отговори на специалистите, които работят с деца, както и на обществото ни, на определени случки и събития, породени от психичното състояние на децата и младежите, приемани като т.н. делинквентно поведение; да развие чувствителност у специалистите, които подкрепят децата и младежите и които участват във вземането на жизненоважни за тях решения, своевременно да разпознават проявите на психично страдание, изискващи терапевтична грижа и специализирана подкрепа, да ги разграничават от проявите на делинквентност, изискващи корекционни и наказателни мерки.

В рамките на проекта ще извършим Съдържателен анализ на случаи на деца с психично страдание, приемано за делинквентно поведение и получили възпитателна мярка или липсата на подкрепа е довела до отпадане от училище. На основата на Анализа ще изработим и Насоки за изслушване на деца с психично страдание, така че да подкрепим специалистите, които взимат важните решения за децата, като отчитат неговия най-добър интерес. Ще подготвим и 2 видеа (видео-уроци) с насоки за изслушване на дете с психично страдание, които също имат за цел да подкрепят специалистите.

Проектът ще реализираме в рамките на 12 месеца, а началото поставихме миналата седмица, на 22 февруари, 2024 г.

„Проектът „Можем да ги чуем“ е финансиран от семейна фондация „Лъчезар Цоцорков“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Партньора сдружение „Дете и пространство“ и не отразяват непременно вижданията на семейна фондация „Лъчезар Цоцорков“ или нейните партньори“.