Работа с деца с увреждания

Обучението е насочено към специалисти от различни професии, работещи с деца с увреждания. Участниците имат възможността да се запознаят с начина, по който се посреща детето с увреждания, различните проявления на симптома във връзка с личната история на детето, специфичните особености и потребности на децата с физически и множествени увреждания. По време на обучението се представят методи за индивидуална работа с всяко дете, съобразно специфичните му потребности. Участниците се запознават с принципите на интердисциплинарния подход в работата с деца с увреждания. Разглеждат се и се обсъждат различни примери от опита и работата с деца с тежки увреждания, като целта на обучението е  да бъдат обсъдени случаи на деца, при които ежедневните методи на работа не постигат промяна.

  • Водене на родителски групи
  • Група за споделяне на опит за родители на деца с увреждания
  • Група за родители за повишаване на компетенциите при отглеждане и възпитание на децата
  • Обучение за повишаване на емоционалната интелигентност:

Обучението включва работа с тийнейджъри и родители и има за цел младежите да придобият опит и познания относно психичните процеси. Много от младите хора не могат да направят разлика между емоция и чувство. Нямат езика-думите, с които да изразят своето емоционално състояние, своите чувства и усещания. А нашият психичен живот преминава през изразяването.  Невъзможността да се изразим правилно, било то вербално и невербално, води до трупане на сериозно напрежение в психичния свят.