Обучение и супервизия на наетия персонал на Център за работа с деца на улицата

Сдружение „Дете и пространство“ изпълнява дейности по предоставяне на обучение и супервизия на наетия персонал на Център за работа с деца на улицата, гр. Кюстендил, по проект на община Кюстендил „Център за работа с деца на улицата” и Договор № BG05M9OP001-2.029–0004, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Основните дейности са насочени към организиране на въвеждащо обучение и четири супервизии на персонала на Центъра за работа с деца на улицата, а стойността на поръчката е 2 400.00 лв. Периодът на изпълнение е до 31.12.2023 г.