Клинични случаи в образованието

Обучението има за цел да даде знания и формира умения в участниците за разпознаване на психичното страдание на детето в контекста на детската градина и училището като естествени среди за развитие на децата. То има практическа насоченост и учи как да се преформулира първоначалната заявка, с която детето е белязано от образователната институция най-често като несправящо се в ученето или проблемно в поведението си, в резултат на което то заема позиция на аутсайдер и е в риск от негативни изходи за живота му. През призмата за смисъла на приобщаващото образование, затрудненията на детето в хода на неговото развитие се разбират като бариери пред обучението, които имат различен източник – индивида, средата и/или взаимовръзките между тях.

Обучението поставя допълнителен фокус върху ролята на помагащите специалисти в училище за създаването на подкрепяща среда, която да удържа тревогите, породени в отношенията между участниците от детското обкръжение – учители, родители, съученици, по-широката общност.

Обучението се базира на теории за развитие на детето в психоанализата и умения за практическото им използване в образованието чрез илюстрация и обсъждане на клинични случаи от практиката. Теми, които се засягат:

  • Детско развитие в неговия контекст
  • Различието в образованието
  • Емоционално благополучие и обучение
  • Работа по случай – възглед и технология
  • „Трудни случаи” в образованието