Дейности по проект „Приеми ме 2015“

Сдружение „Дете и пространство“ има сключен договор с община Кюстендил за изпълнение на дейности по Проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Предмет на сключения договор са провеждане на индивидуални супервизии на приемни семейства с настанени в тях деца, обучения и супервизии на Областния екип по приемна грижа /ОЕПГ/ и членовете на Комисията по приемна грижа и експертите от РДСП/ДСП/ОДЗ от област Кюстендил.

Период на изпълнение на дейностите по проекта: 04.04.2018 – 31.12.2021 г., с удължаване до края на 2022 г., с бюджет за изпълнение на дейностите на сдружението в размер на 13 440 лева.