Explore

Обучения и супервизии

Към Сдружение „Дете и пространство” е създаден Център за професионално обучение. Ръководител на Центъра е д-р Весела Банова - клиничен психолог, психоаналитик. Екипът се състои от психиатри, педиатър, клинични психолози и социални работници. Центърът предлага както обучителни модули за професионалисти в областта на здравните грижи, образованието и социалната интеграция, така и провеждане на супервизия (индивидуална и групова)

От 2010 година е лицензиран от Националната агенция за професионално образование с лицензия №201012839/03.05.2010 г.и обучение за провеждане на следните обучения за придобиване на степен на професонална квалификация за следните професии:

 • Професия „Сътрудник социални дейности”, код 762020
 • Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, код 7620202, трета степен на професионална квалификация

 

 • Професия „Помощник-възпитател”, код 762030
 • Специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, трета степен на професионална квалификация

 

 • Професия „Социален асистент”, код 762040
 • Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620402, втора степен на професионална квалификация
 • Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, втора степен на професионална квалификация

Центъра за професионално обучение може да предложи в зависимост от индивидуалните потребности на заявителя обучителни модули по теми, свързани с психичното здраве и дейности в социалната сфера.

Сдружение Дете и пространство, предлага следните обучителни курсове:

 • „Психопатология на кърмаческа и ранна възраст“
 •  „Ранно детско развитие“

Обучението е насочено към специалисти от различни професии, придружаващи новородени деца и техните родители. То има за цел да надгради познанията на тези специалисти относно специфичните особености на бебето и малкото дете и да подпомогне процеса на придружаване на децата и семействата, ползващи социални и/или здравни услуги. Обучението ще бъде представено под формата на интегриран модел, включващ различни теоретични преспективи в областта на ранното детско развитие, разглеждане на клинични случаи и прожектиране на видео материали. То ще засегне следните основни теми и въпроси:

-           Посрещането на детето – какво имаме предвид, когато говорим за майчино желание, функция на майката и функция на бащата, защо за някои жени е трудно да посрещнат и да се грижат за своето дете, как можем да придружаваме майката в изграждането на връзка със своето дете;

-           Основни поведения на кърмачето и малкото дете, психо-сексуално развитие, създаване на образ за тялото, „влизане” на детето в езика;

-           Трудности и проблеми в развитието на детето – придружаване на семействата на деца, родени с ниско тегло или увреждания, психо-соматични смущения и как да разпознаем страданието при кърмачето и какви са основните причини за това страдание.

 • „Детските страхове“

Обучението е насочено към широк кръг от професионалисти, работещи с деца в социалната, образователната и сферата на здравеопазването. Участниците ще имат възможност да се запознаят с причините за детските страхове, тяхната същност и място в развититето на детето. По време на обучението ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с разграничаването на понятията  страх и тревога и ще бъдат представени различни подходи за справяне с детските страхове и разпознаване на психичното страдание у детето в предучилищна възраст.

 • „Справяне с агресивното поведение на децата“

По време на обучението ще бъдат засегнати въпроси, свързани с корените и природата на детската агресивност, както и начините и подходите за справяне с агресивното поведение на децата.

 • „Справяне с агресивното поведение на юношите“

По време на обучението ще бъдат засегнати въпроси, свързани с корените и природата на агресивността при юношите, както и начините и подходите за справяне с агресивното поведение на юношите.

 • „Клиничен подход  в детско-юношеската психиатрична практика”

Обучението е ориентирано към използването на знанията в областта на детското психично здраве в практическата работа на специалистите с помагащи професии. Темите са подбрани с оглед на проблемите, които те срещат в директната си работа с деца и семейства в процеса на дезинституционализация и развитие на системата от нови социални услуги, изпълняващи функции по превенция на детското психично здраве. Работата в тази област се развива особено интензивно в България през последните години и това поражда необходимостта от разпознаване на специфичните прояви на психично страдание у децата и юношите и подходящото им адресиране. По време на обучението ще се обърне внимание на специфичните форми на проява на психично страдание у децата и юношите и начините за тяхното посрещане в практиката на детската психиатрична служба.

Крайната цел на обучението е да се формират умения за разпознаване на симптома в поведението на детето и юношата, като израз на психично страдание и той да бъде разграничаван от заявката, с която то се появява като клиент на системата за закрила и системата за социални грижи.

 • „ Придружаване на деца и младежи с прояви на психично страдание“

Обучението ще предостави възможност да се разгледат приносите на психоанализата в работата с деца и младежи с прояви на психично страдание. Той е насочен към широк кръг специалисти, работещи с деца и младежи в различни здравни, социални и педагогически структури и институции. Акцентът на курса ще бъде поставен върху начините на придружаване на психотичния субект в неговия ежедневен живот. Посредством разглеждането на ключови текстове от психоаналитичната литература и конкретната работа по случаи от практиката на обучаващия в Медико-педагогически институт „Куртил”, участниците ще имат възможността да се запознаят със следните теми:

- психични структури и разпознаване на проявите на психично страдание;

- особености на връзката на психотичния субект с езика и тялото;

- детската психоза;

-„преминаване към действие” и агресивни прояви;

- клиничен подход в работата с аутизъм, роля и функция на повторението и на аутистияния обект и др.

 • „Работа в ателиета. Терапевтично ателие“
 •  „Терапевтично ателие „Приказки“

Приказките се свързват не само с предаването на една история, която се вписва в определена култура и традиция, но също така те могат и да се използват в терапевтичната работа както на психолозите, така и на широк кръг от професионалисти, работещи с деца в социалната и образователната сфера. Благодарение на въображаемото, провокирано от вълшебните приказки, имащи специфична структура, разказаната история може да се превърне в средство за разрешаване на конфликтите и тревогите при деца в предучилищна и начална училищна възраст. По време на обучението ще бъдат разгледани въпроси, свързани със същността на ателие „Приказки“, неговото организиране, метод на работа и цели в посока придружаване на детето в  развитието му.

 • „Работа с деца с увреждания“

Обучението е насочено към специалисти от различни професии, работещи с деца с увреждания. Участниците ще имат възможността да се запознаят с начина, по който се посреща детето с увреждания, различните проявления на симптома във връзка с личната история на детето, специфичните особености и потребности на децата с физически и множествени увреждания. По време на обучението ще бъдат представени методи за индивидуална работа с всяко дете, съобразно специфичните му потребности. Участниците ще се запознаване с принципите на интердисциплинарния подход в работата с деца с увреждания. Ще бъдат разгледани и обсъдени различни примери от опита и работата с деца с тежки увреждания, като целта на обучението е  да бъдат обсъдени случаи на деца, при които ежедневните методи на работа не постигат промяна.

 • Водене на родителски групи

 

 • Група за споделяне на опит за родители на деца с увреждания.
 • Група за родители за повишаване на компетенциите при отглеждане и възпитание на децата.

 

 • Обучение за повишаване на емоционалната интелигентност

Обучението включва работа с тинейджъри и родители и има за цел младежите да придобият опит и познание относно психичнити процеси. Много от младите хора не могат да  направят разлика между емоция и чувство. Нямат езика -думите, с които да изразят своето емоционално състояние, своите чувства и усещания. А нашият психичен живот преминава през изразяването.  Невъзможността да се изразиш правилно,  било то вербално и невербално, води до трупане на сериозно напрежение в психичния свят.

 • „Клинични случаи в образованието“

Обучението има за цел да даде знания и формира умения у участниците за разпознаване на психичното страдание на детето в контекста на детската градина и училището като естествени среди за развитие на децата. Той има практическа насоченост и учи как да се преформулира първоначалната заявка, с която детето е белязано от образователната институция най-често като несправящо се в ученето или проблемно в поведението си, в резултат на което то заема позиция на аутсайдер и е в риск от негативни изходи за живота му. През призмата за смисъла на приобщаващото образование затрудненията на детето в хода на неговото развитие се разбират като бариери пред обучението, които имат различен източник – индивида, средата и/или взаимовръзките между тях. 

Обучението поставя допълнителен фокус върху ролята на помагащите специалисти в училище за създаването на подкрепяща среда, която да удържа тревогите, породени в отношенията между участниците от детското обкръжение – учители, родители, съученици, по-широката общност.

Обучението се базира на теории за развитие на детето в психоанализата и умения за практическото им използване в образованието чрез илюстрация и обсъждане на клинични случаи от практиката. Теми, които ще бъдат засегнати :

 • Детско развитие в неговия контекст
 • Различието в образованието
 • Емоционално благополучие и обучение
 • Работа по случай – възглед и технология
 • „Трудни случаи” в образованието

 

 • Повишаване на знанията на учителите за работа с „трудни” деца

Все повече сме свидетели  на затрудненията, които учителите срещат в работата си с „различните” деца . Обучението има за цел да надгради уменията на професионалистите, работещи в сферата на образованието и да предостави насоки за справяне с проблемите на децата, за които е трудно да следват и да се впишат в учебния процес.

 

 • „Супервизия“

Супервизията е много важен инструмент за професионално развитие в клиничната област и гаранция за успешна клинична работа. Супервизията е залегнала като изискване в държавните документи за работа с деца, но все още поради недостатъчно специалисти с опит в тази област се използва частично и не навсякъде. Именно затова обучението има за цел да запознае участниците с принципа, механизма и видовете супервизия в клиничната работа. В тази връзка ще бъде разгледана и темата за конструиране на случай.

 

 • „Преодоляване на стреса на работното място“

 

 •  „Управление и развитие на социалните услуги в общността“

Обучението има за цел да очертае основните параметри при разкриването и управлението на социалните услуги в общността. Запознаване и разглеждане на нормативната уредба на услугите. Усвояване на практически умения за разработване на необходимата документация, съгласно изискванията на Наредба за критериите и стандартите за социални услуги в общността и изискванията на Агенция Социално подпомагане.

 

Супервизии

 

Сдружение "Дете и пространство" предоставя супервизии, чиято цел е да подкрепят професионалистите, работещи с деца и юноши, в срещите им с психичното страдание и неговите различни проявления.  Това постигаме чрез:

 • Предоставяне на клинични супервизии по случаи на деца и младежи с прояви на психично страдание.

 

 • Предоставяне на екипни и групови супервизии в чиито фокус е климата в училището, институцията, услугата.

 

 • Предоставяне на екипни и групови супервизии в чиито фокус са организацията и методите на работа с децата и юношите.

 

 • Предоставяне на екипни и групови супервизии, в чиито фокус е справяне и работа с емоционалното изчерпване на екипа.

 

 • Индивидуални супервизии.


Направете запитване или заявете обучение или супервизия на посочените в КОНТАКТИ телефони и e-mail!

Доброволци

Нашите доброволци

Сдружение "Дете и пространство" приема доброволци от страната и чужбина, които се ангажират и помагат в различните услуги, които управлява сдружението. Щастливи сме, че имаме възможност да споделим с вас техните коментари за тяхното участие и дейностите им при нас.

В продължение на няколко седмици доброволци от Великобритания подпомогаха екипа на Център за настаняване от семеен тип 2, управляван от Сдружение „Дете и пространство”. Доброволците заедно със студенти – ерготерапевти от РУ „Ангел Кънчев”, провеждащи своята практика по проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” ежедневно работеха с децата по развиване на умения от ежедневния живот, позициониране и обгрижване. С помощта на доброволци и студенти част от децата бяха изведени в парка на Русе, където имаха възможност да поиграят или да се порадват на хубавото време сред другите деца. Благодарим на доброволците от Великобритания и студентите по ерготерапия, че станаха част от нас и се превърнаха в наши приятели! Сдружение "Дете и пространство"

Приятели от Великобритания,

Запознайте се с Рени! Тя е един от най-активните доброволци, включили се в работата на ЦНСТ-Люлин, град София. Рени организираше разнообразни дейности за децата от центъра. Тя е и човека, който създаде и започна да провежда ателие "Лбопитко", по време на което тя водеше децата на различни обществени и култирни места - паркове, градинки, музеи, забележителности и други. Благодарни сме и сме щастливи, че Рени се включи в работата с децата от ЦНСТ! За нас тя е един истински откривател, който провокира интерес и любопитство! Сдружение "Дете и пространство"

Рени Маркова,

Това са Дона и Мария! Те се включиха, като доброволци в първият благотворителен Коледен базар, който сдружение "Дете и пространство" организира, през 2012г.! С тяхната помощ бяха продадени красиви картички и предмети, ръчно изработени от децата от ЦНСТ в София, средствата от които бяха използвани за подкрепяне и реализиране на различни дейности за децата от ЦНСТ-Слатина и ЦНСТ-Люлин в София. Дона и Мария станаха част от нас и благодарение на тяхната помощ кампанията "Да запазим достойнството и уникалността на различието" се превърна в традиция! Благодарим на Дона и Мария, които ни подкрепиха, станаха част от нас, превърнаха се в наши приятели и ни дариха с тяхната доброта и усмивки! Сдружение "Дете и пространство"

Дона Панайотова и Мария Стоименова,

Дарители

Запознайте се с нашите Дарители

За нас е удоволствие да ви представим хората, които ни помагат и ни подкрепят, хората, които са загрижени, които имат големи сърца и споделят нашата кауза!

 • Благотворителна Фондация към Международен Женски Клуб-София

   iwc sofia logo Международния женски клуб - София е неправителствена организация с нестопанска цел със следните цели: посрещане и подпомагане на новодошлите в България чрез задълбочаване на знания и разбиране на България, за насърчаване на добра воля и приятелство сред членовете на клуба, и даване на финансова и материална подкрепа на местната общност чрез благотворителни проекти. Благотворителната Фондация на Международния женски клуб - София IWC има за цел да помогне на българските групи и институции, по-ефективно да отговарят на нуждите на най-маргинализираните групи от населението в страната, по-специално, но не изключително, жени, възрастни хора, деца, лишени от родителски грижи, тези, които са психически или физически увреждания и етнически малцинства. За 2017г. „Благотворителна Фондация към Международен Женски Клуб-София” дарява безвъзмездно на Сдружение „Дете и пространство“ дарение в размер на  3 500 лв. с  предназначение подкрепа на дейността на сдружението и по-специално за допълнителни активности на деца и младежи с увреждания, като посещения на културни мероприятия като театър, кино и гр. през 2017г. Сдружение "Дете и пространство" благодари на Международния Женски Клуб - София за добрината и загрижеността към децата и младежите с увреждания ! Благодарение на подкрепата на МЖК-София и тази година ще бъде любопитна и вълнуваща за децата и младежите от малките семейни домове, управлявани от сдружение "Дете и пространство"!
 • Ве и Ха България

  В ранния следобед на 3 декември 2015г. в малкия семеен дом в Люлин, управляван от Сдружение „Дете и пространство“, настана необичайно оживление. Връщайки се от училище, децата завариха гости – представители на компанията за дентална техника и оборудване „Ве и Ха България“ ЕООД (W&H Bulgaria). Гостите донесоха на децата дългоочакван подарък – телевизор, който да заеме мястото на повредения преди месец приемник и който незабавно беше включен на любим детски канал. Заедно с това, представителите на фирмата предоставиха компютър и принтер, които да улеснят нарасналата по обем работа в централния офис на Сдружението.Децата от малкия семеен дом в Люлин имат повод за радост – но не заради подаръка, а заради факта, че имат нови приятели - хората от „Ве и Ха България“. И очакват с нетърпение следващото им посещение. Благодарим ви!
 • И ЕС АЙ БЪЛГАРИЯ

  В рамките на кампанията "ДА ЗАПАЗИМ ДОСТОЙНСТВОТО И УНИКАЛНОСТТА НА РАЗЛИЧИЕТО" 2014 година, провеждана от Сдружение „Дете и пространство” бе направено дарение на Центъра за настаняване от семеен тип 2 – гр. Русе. Фирма „И ЕС АЙ България ООД”, с адрес: гр Варна, кв Аспарухово дари за нуждите на Центъра сушилня. Веднага след като разбра, че Центъра спешно се нуждае от нова сушилня, представител на фирмата преведе необходимата сума за закупуване на тази така необходима техника. Изказваме нашите благодарности на фирма „И ЕС АЙ България ООД” за проявената щедрост, която ни доказа, че наистина по Коледа се случват чудеса!
 • Мтел

  На 10 и 11 април 2014г. Сдружение „Дете и пространство“ участва във Великденския благотворителен базар, организиран от М-Тел. За втори пореден път изработените украси от децата в двата Центъра за настаняване от семеен тип в град София спечелиха служителите на М-Тел. Към творенията на децата от София се присъединиха и прекрасните дървени яйца и глинени съдове, изваяни от ръцете на младежите от Комплекса за социални услуги в с. Дълбок дол, който Сдружение „Дете и пространство“ управлява от началото на годината. Посланието на благотворителния базар „Подари усмивка вместо цвете“, както и историята на децата, за които екипите на Сдружение „Дете и пространство“ се грижат, подкрепят и придружават в тяхното израстване докоснаха служителите на една от най-големите телекомуникационни компании – М-Тел. Със събраните средства, възлизащи на стойност над 1000 лв, децата и младежите от ЦНСТ в кв. Люлин ще имат възможност да участват в различни дейности извън центровете, в които живеят, ще бъде дофинансирана първата им почивка на море, планирана за месец юни и ще бъдат осигурени санитарни материали, необходими за личната хигиена на децата и младежите с тежки физически затруднения, живеещи в ЦНСТ кв. Слатина. Благодарим на екипа на М-Тел, които подкрепят каузата на Сдружение „Дете и пространство“ и протягат ръка на децата, които имат право на по-добър живот! Децата от Център за настаняване от семеен тип в ж.к. Люлин бяха специални гости на Великденския благотворителен базар, организиран от М-Тел. Те се забавляваха, разказваха за нещата, които ги вълнуват и станаха част от празничната атмосфера, която се създаде благодарение на изработените от тях украси, които впечатлиха с автентичността си посетителите на базара.  

Партньори

Запознайте се с нашите партньори

Нашите партньориски организации, с които работим заедно и споделяме опит!

 

  centaur art logo 1 communitas logo eng3 DAZD 3 ICDI logo BHK logoASP logo 2 size LOGO unicef 125 logosamaritansbgrlogo cardea 1 logo institute francais msslogo NMD Logo obshtina Ruse SAPI logo 2 sliven logo 3 stolichna obshtina logo IWC bulgaria

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Намерете сдружение "Дете и пространство" в социалните мрежи.

 

КОНТАКТИ

Централен офис                                             Адрес: София ПК 1680, жк. Белите брези, бл.19, ет.1, ап.2   Телефон: 02/9584959     Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Top
Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. С използването на този сайт вие се съгласявате с това. More details…