Обучения и супервизии

Към Сдружение „Дете и пространство” е създаден Център за професионално обучение. Ръководител на Центъра е д-р Весела Банова - клиничен психолог, психоаналитик. Екипът се състои от психиатри, педиатър, клинични психолози и социални работници. Центърът предлага както обучителни модули за професионалисти в областта на здравните грижи, образованието и социалната интеграция, така и провеждане на супервизия (индивидуална и групова)

От 2010 година е лицензиран от Националната агенция за професионално образование с лицензия №201012839/03.05.2010 г.и обучение за провеждане на следните обучения за придобиване на степен на професонална квалификация за следните професии:

 • Професия „Сътрудник социални дейности”, код 762020
 • Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, код 7620202, трета степен на професионална квалификация

 

 • Професия „Помощник-възпитател”, код 762030
 • Специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, трета степен на професионална квалификация

 

 • Професия „Социален асистент”, код 762040
 • Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620402, втора степен на професионална квалификация
 • Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, втора степен на професионална квалификация

Центъра за професионално обучение може да предложи в зависимост от индивидуалните потребности на заявителя обучителни модули по теми, свързани с психичното здраве и дейности в социалната сфера.

Сдружение Дете и пространство, предлага следните обучителни курсове:

 • „Психопатология на кърмаческа и ранна възраст“
 •  „Ранно детско развитие“

Обучението е насочено към специалисти от различни професии, придружаващи новородени деца и техните родители. То има за цел да надгради познанията на тези специалисти относно специфичните особености на бебето и малкото дете и да подпомогне процеса на придружаване на децата и семействата, ползващи социални и/или здравни услуги. Обучението ще бъде представено под формата на интегриран модел, включващ различни теоретични преспективи в областта на ранното детско развитие, разглеждане на клинични случаи и прожектиране на видео материали. То ще засегне следните основни теми и въпроси:

-           Посрещането на детето – какво имаме предвид, когато говорим за майчино желание, функция на майката и функция на бащата, защо за някои жени е трудно да посрещнат и да се грижат за своето дете, как можем да придружаваме майката в изграждането на връзка със своето дете;

-           Основни поведения на кърмачето и малкото дете, психо-сексуално развитие, създаване на образ за тялото, „влизане” на детето в езика;

-           Трудности и проблеми в развитието на детето – придружаване на семействата на деца, родени с ниско тегло или увреждания, психо-соматични смущения и как да разпознаем страданието при кърмачето и какви са основните причини за това страдание.

 • „Детските страхове“

Обучението е насочено към широк кръг от професионалисти, работещи с деца в социалната, образователната и сферата на здравеопазването. Участниците ще имат възможност да се запознаят с причините за детските страхове, тяхната същност и място в развититето на детето. По време на обучението ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с разграничаването на понятията  страх и тревога и ще бъдат представени различни подходи за справяне с детските страхове и разпознаване на психичното страдание у детето в предучилищна възраст.

 • „Справяне с агресивното поведение на децата“

По време на обучението ще бъдат засегнати въпроси, свързани с корените и природата на детската агресивност, както и начините и подходите за справяне с агресивното поведение на децата.

 • „Справяне с агресивното поведение на юношите“

По време на обучението ще бъдат засегнати въпроси, свързани с корените и природата на агресивността при юношите, както и начините и подходите за справяне с агресивното поведение на юношите.

 • „Клиничен подход  в детско-юношеската психиатрична практика”

Обучението е ориентирано към използването на знанията в областта на детското психично здраве в практическата работа на специалистите с помагащи професии. Темите са подбрани с оглед на проблемите, които те срещат в директната си работа с деца и семейства в процеса на дезинституционализация и развитие на системата от нови социални услуги, изпълняващи функции по превенция на детското психично здраве. Работата в тази област се развива особено интензивно в България през последните години и това поражда необходимостта от разпознаване на специфичните прояви на психично страдание у децата и юношите и подходящото им адресиране. По време на обучението ще се обърне внимание на специфичните форми на проява на психично страдание у децата и юношите и начините за тяхното посрещане в практиката на детската психиатрична служба.

Крайната цел на обучението е да се формират умения за разпознаване на симптома в поведението на детето и юношата, като израз на психично страдание и той да бъде разграничаван от заявката, с която то се появява като клиент на системата за закрила и системата за социални грижи.

 • „ Придружаване на деца и младежи с прояви на психично страдание“

Обучението ще предостави възможност да се разгледат приносите на психоанализата в работата с деца и младежи с прояви на психично страдание. Той е насочен към широк кръг специалисти, работещи с деца и младежи в различни здравни, социални и педагогически структури и институции. Акцентът на курса ще бъде поставен върху начините на придружаване на психотичния субект в неговия ежедневен живот. Посредством разглеждането на ключови текстове от психоаналитичната литература и конкретната работа по случаи от практиката на обучаващия в Медико-педагогически институт „Куртил”, участниците ще имат възможността да се запознаят със следните теми:

- психични структури и разпознаване на проявите на психично страдание;

- особености на връзката на психотичния субект с езика и тялото;

- детската психоза;

-„преминаване към действие” и агресивни прояви;

- клиничен подход в работата с аутизъм, роля и функция на повторението и на аутистияния обект и др.

 • „Работа в ателиета. Терапевтично ателие“
 •  „Терапевтично ателие „Приказки“

Приказките се свързват не само с предаването на една история, която се вписва в определена култура и традиция, но също така те могат и да се използват в терапевтичната работа както на психолозите, така и на широк кръг от професионалисти, работещи с деца в социалната и образователната сфера. Благодарение на въображаемото, провокирано от вълшебните приказки, имащи специфична структура, разказаната история може да се превърне в средство за разрешаване на конфликтите и тревогите при деца в предучилищна и начална училищна възраст. По време на обучението ще бъдат разгледани въпроси, свързани със същността на ателие „Приказки“, неговото организиране, метод на работа и цели в посока придружаване на детето в  развитието му.

 • „Работа с деца с увреждания“

Обучението е насочено към специалисти от различни професии, работещи с деца с увреждания. Участниците ще имат възможността да се запознаят с начина, по който се посреща детето с увреждания, различните проявления на симптома във връзка с личната история на детето, специфичните особености и потребности на децата с физически и множествени увреждания. По време на обучението ще бъдат представени методи за индивидуална работа с всяко дете, съобразно специфичните му потребности. Участниците ще се запознаване с принципите на интердисциплинарния подход в работата с деца с увреждания. Ще бъдат разгледани и обсъдени различни примери от опита и работата с деца с тежки увреждания, като целта на обучението е  да бъдат обсъдени случаи на деца, при които ежедневните методи на работа не постигат промяна.

 • Водене на родителски групи

 

 • Група за споделяне на опит за родители на деца с увреждания.
 • Група за родители за повишаване на компетенциите при отглеждане и възпитание на децата.

 

 • Обучение за повишаване на емоционалната интелигентност

Обучението включва работа с тинейджъри и родители и има за цел младежите да придобият опит и познание относно психичнити процеси. Много от младите хора не могат да  направят разлика между емоция и чувство. Нямат езика -думите, с които да изразят своето емоционално състояние, своите чувства и усещания. А нашият психичен живот преминава през изразяването.  Невъзможността да се изразиш правилно,  било то вербално и невербално, води до трупане на сериозно напрежение в психичния свят.

 • „Клинични случаи в образованието“

Обучението има за цел да даде знания и формира умения у участниците за разпознаване на психичното страдание на детето в контекста на детската градина и училището като естествени среди за развитие на децата. Той има практическа насоченост и учи как да се преформулира първоначалната заявка, с която детето е белязано от образователната институция най-често като несправящо се в ученето или проблемно в поведението си, в резултат на което то заема позиция на аутсайдер и е в риск от негативни изходи за живота му. През призмата за смисъла на приобщаващото образование затрудненията на детето в хода на неговото развитие се разбират като бариери пред обучението, които имат различен източник – индивида, средата и/или взаимовръзките между тях. 

Обучението поставя допълнителен фокус върху ролята на помагащите специалисти в училище за създаването на подкрепяща среда, която да удържа тревогите, породени в отношенията между участниците от детското обкръжение – учители, родители, съученици, по-широката общност.

Обучението се базира на теории за развитие на детето в психоанализата и умения за практическото им използване в образованието чрез илюстрация и обсъждане на клинични случаи от практиката. Теми, които ще бъдат засегнати :

 • Детско развитие в неговия контекст
 • Различието в образованието
 • Емоционално благополучие и обучение
 • Работа по случай – възглед и технология
 • „Трудни случаи” в образованието

 

 • Повишаване на знанията на учителите за работа с „трудни” деца

Все повече сме свидетели  на затрудненията, които учителите срещат в работата си с „различните” деца . Обучението има за цел да надгради уменията на професионалистите, работещи в сферата на образованието и да предостави насоки за справяне с проблемите на децата, за които е трудно да следват и да се впишат в учебния процес.

 

 • „Супервизия“

Супервизията е много важен инструмент за професионално развитие в клиничната област и гаранция за успешна клинична работа. Супервизията е залегнала като изискване в държавните документи за работа с деца, но все още поради недостатъчно специалисти с опит в тази област се използва частично и не навсякъде. Именно затова обучението има за цел да запознае участниците с принципа, механизма и видовете супервизия в клиничната работа. В тази връзка ще бъде разгледана и темата за конструиране на случай.

 

 • „Преодоляване на стреса на работното място“

 

 •  „Управление и развитие на социалните услуги в общността“

Обучението има за цел да очертае основните параметри при разкриването и управлението на социалните услуги в общността. Запознаване и разглеждане на нормативната уредба на услугите. Усвояване на практически умения за разработване на необходимата документация, съгласно изискванията на Наредба за критериите и стандартите за социални услуги в общността и изискванията на Агенция Социално подпомагане.

 

Супервизии

 

Сдружение "Дете и пространство" предоставя супервизии, чиято цел е да подкрепят професионалистите, работещи с деца и юноши, в срещите им с психичното страдание и неговите различни проявления.  Това постигаме чрез:

 • Предоставяне на клинични супервизии по случаи на деца и младежи с прояви на психично страдание.

 

 • Предоставяне на екипни и групови супервизии в чиито фокус е климата в училището, институцията, услугата.

 

 • Предоставяне на екипни и групови супервизии в чиито фокус са организацията и методите на работа с децата и юношите.

 

 • Предоставяне на екипни и групови супервизии, в чиито фокус е справяне и работа с емоционалното изчерпване на екипа.

 

 • Индивидуални супервизии.


Направете запитване или заявете обучение или супервизия на посочените в КОНТАКТИ телефони и e-mail!

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Намерете сдружение "Дете и пространство" в социалните мрежи.

 

КОНТАКТИ

Централен офис                                             Адрес: София ПК 1680, жк. Белите брези, бл.19, ет.1, ап.2   Телефон: 02/9584959     Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Top
Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. С използването на този сайт вие се съгласявате с това. More details…