Специалисти

Членовете на Сдружението са специалисти от различни професии в областта на грижата и услугите за деца: лекари, психолози, психиатри, социални работници, логопеди, педагози, кинезитерапевти и др., с практически опит в социално-психологическата работа с деца в социални институции, деца в риск, деца с проблеми в развитието и деца в неравностойно социално положение (клинично наблюдение, терапевтични ателиета и други методи, индивидуализиращи грижата), както и с опит като експерти и обучители в областта на грижите за деца. Създадената интердисциплинарна мрежа дава възможност за цялостно отговаряне на нуждите на потребителите, за професионална подкрепа, гъвкавост и адекватност в работата по всеки конкретен случай. На преден план в дейността на организацията е опитът на специалистите по отношение на разпознаването и придружаването на деца и родители с психическо страдание.