Административен екип, Актуални проекти, Новини, Русе - Детски кът за развитие, София - Таралежи, Управителен съвет

Сдружение „Дете и пространство“ започва проект в подкрепа на децата, родителите и специалистите в моментите на социална изолация

Сдружение „Дете и пространство“ започва проект в подкрепа на децата, родителите и специалистите в моментите на социална изолация

Гарантирането на правата на децата в ситуация на пандемия и адекватната професионална подкрепа в дигитална среда ще бъдат основен акцент в работата на сдружение „Дете и пространство“ през 2021 и 2022 г., благодарение на финансовата помощ на Програма „Фонд Активни граждани“ на Европейското икономическо пространство www.activecitizensfund.bg.

Сдружение „Дете и пространство“ започва изпълнението на проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“, реализиан с финансовата подкрепа, в размер на 38 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е превръщането на детето от обект в субект на неговите права и гарантирането им при общуване в дигитална среда чрез разработване на иновативен модел за специализирана работа в дигитална среда за уязвима група – методика и видео уроци за родители и специалисти, които работят с деца в условия на социална изолация. Нуждата от разработването на нови ресурси и подкрепа се обуславя от наложилата се огромна промяна в общуването ни – неговата дигитализация, която от своя страна поставя под въпрос сериозен набор от права на деца в уявима ситуация, които се нуждаят от терапевтична подкрепа.

Занижаването на стандарта при предоставянето на услуги в дигитална среда създава пряка опасност от незачитане на права на детето, в частност на деца със специфични потребности. Дигиталното общуване извежда на преден план нуждата от нов етичен модел за работа, за изграждане на нов тип връзка специалист-клиент и семейството му. Навлизането в личното пространство чрез екрана на електронното устройство води и до нуждата от определяне на нови граници в терапевтичната работа. Именно терапевтът е онази опора, около която в рискова среда гравитира отстояването на правата на детето: да бъде изслушано, да не бъде неглижирано, да бъде гарантирано развитието му, правото на формиране на собствени възгледи, на свобода на изразяване, на закрила против намеса в личния живот; правото на детето със специални потребности и увреждания на специални грижи и най-вече – на насърчаване му за личностно развитие (Конвенция на ООН за правата на детето).

Проектът ще се реализира в рамките на 18 месеца и началото му е днес, 1 септември 2021 г. Основните дейности са насочени към три целеви групи – деца, родители и специалисти, които подкрепят деца в уязвима ситуация. Ще бъдат обучени 140 специалисти, а до 200 деца ще достигне разработеният иновативен модел за терапевтична работа в дигитална среда. Пилотирането на иновативния модел е с потенциал за прилагане в дългосрочен план сред широк кръг специалисти.

Проектът получи одобрение в рамките на тематичния приоритет 2 „Защита на правата на човека“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Той се вписва в цялостната политика на Сдружение „Дете и пространство“ в областта на гарантирането на правата на децата като част от защитата на правата на личността. В изпълнение на дейностите ще бъдет включени и представители на терапевтичния екип на Сдружението, доказал в годините своята експертиза и умения за работа с деца със специфични потребности и психично страдание.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.