Работа при нас

В момента няма активни обяви за работа при нас

Социален работник

СДРУЖЕНИЕ „ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО“ обявява позиция „Социален работник“ на пълен или непълен работен ден в Център за социална рехабилитация и интеграция „Таралежи“ /ЦСРИ/, град София. Младият и ентусиазиран екип на „Таралежи“ търси да назначи нов колега, с който да продължим заедно да работим в подкрепа на децата и семействата в нужда.

ЦСРИ „Таралежи“ е социална услуга за деца от 0 до 18 г. и техните семейства, която работи по терапевтична програма, защитена от сдружение „Дете и пространство“ пред Столична Община. ЦСРИ предлага психотерапевтична помощ и психологично консултиране за деца и техните семейства от общността, изпитващи затруднения в социалната адаптация, ежедневното си функциониране, взаимоотношенията в семейството и извън него и др. ЦСРИ е лицензирана социална улуга по ЗСУ и ППЗСУ.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър по специалностите: „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Клинична социална работа“ или друга квалификация в сферата на социалната работа;
 • да притежават умения за директна работа с деца, юноши, техните семейства;
 • успешно да се справят в ситуации, които изискват креативно мислене, бърза адаптация и намеса;
 • да проявява значителна гъвкавост в поемането на роли, свързани със застъпничество и посредничество между институции;
 • капацитет за работа под високо напрежение;
 • умения за работа в екип;
 • да притежават компютърни умения;
 • препоръчително е да владеят чужд език;
 • емоционална зрялост, готовност, нагласа и чувствителност на кандидата към работа и общуване с деца/лица със затруднения в психичното функциониране и социални взаимоотношения;
 • познаване на нормативната уредба в сферата на закрилата на детето и социалните услуги за деца и семейства;
 • предимство е познаването на социалното законодателство: ЗСУ, ППЗСУ, Стандарти и критерии за социални услуги за деца; ЗЗД, ППЗЗД и други нормативни документи;
 • предимство при избора е опит в работата с деца, техните семейства и опит в социалната работа.

Основни задължения на длъжността:

 • Работа с кандидат-потребители
 • Работа с потребители и техните семейства
 • Работа със специалистите от екипа на Центъра
 • Работа с институции и партньори
 • Изготвяне на задължителна документация и следи за нейното актуализиране;
 • Участва в изготвянето на планове и оценки за работа с потребителите;
 • Изготвя месечните отчети на СУ;
 • Изготвя графици за срещи, участва в екипни обсъждания по случаи;
 • Поддържа актуални досиетата и архива;
 • Спомага за организирането на срещите по случаите на ЦСРИ;
 • Поддържа активна комуникация с ОЗД и други институции.

В изпълнението на своите служебни задължения социалния работник бива подпомаган от терапевтичния екип на Сдружение „Дете и пространство“ /СДП/.

За да кандидатствате за тази позиция, изпратете имейл на child.space@abv.bg

Моля, изпращайте CV в европейски формат и мотивационно писмо. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.