На 22.06.2022 г., беше проведено третото обучение по Терапевтичната рамка за специализирана подкрепа в дигитална среда, в Център за обществена подкрепа ул. „Милин камък“ 2А, град Нови пазар. В обучението взеха участие ръководителите и екипите на двата Центъра за обществена подкрепа в град Нови пазар, Центровете за настаняване от семеен тип за деца със и без увреждания и председателя на сдружение „Хаячи“.

Възникна оживена дискусия и споделяне около опита на всеки един по време на пандемията и работата в дигитална среда. Бяха споделени видео-уроците за родители, изработени по проекта, за които получихме изключително положителна обратна връзка. Нашите колеги преценяват тези видеа като полезни и приложими в работата с родители от ромската общност. Някои от тях разпознаха във видеото „Нашата приказка – време за забавления и заедност-пространство за творчество и развитие“ автентичните разкази на деца от ромската общност, които са участвали в ателие „Приказка“ на Семейно консултативния център в град Нови пазар: „Успокои ме това видео. Даде ми поводи за размисъл.“, „Много подходящо за работа с родители“. „Много бързо минаха тези 11мин. Интересно и увличащо“.

Получихме ценни обратни връзка и за видеата „Тялото на детето и неговата неприкосновеност“: „Достъпно е, може да се използва.“, „С ясни думи и послание“ и видеото „Детето и времето“: „Това ще донесе облекчение на майките, които смятат, че бебето не спи нощем, защото иска да ги тормози. Ще „изясни картината“.

Тръгнахме си от Нови пазар, заредени с ентусиазъм и желание за разпространение и споделяне на продуктите, създадени по проекта ни „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“ реализиран с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.