Актуални проекти, Новини

Видеоурок за специалисти на тема „Недоразуменията в езика“

Имаме удоволствието да ви представим следващото видео за специалисти на Сдружение „Дете и пространство“ по проект „Детето-субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“- „Недоразуменията в езика“. В него можете да откриете някои добри идеи по следните въпроси:
 
🟨Какво е недоразумение?
🟩Как детето започва да ползва езика чрез смисъла?
🟪Какви са основните източници на недоразумения в езика на децата?
🟧Какви са начините за справяне с недоразуменията?
🟦За какво служат недоразуменията?
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение Дете и пространство и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.