Новини

Видеоурок за специалисти на тема „Игрите на детето“

Представяме ви видеоурок на тема „Игрите на детето“ от поредицата за специалисти по проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“, реализиран от сдружение „Дете и пространство“.
В него ще научите повече за различните видове игра на детето и как тя се отразява на развитието му. Ще намерите отговори на въпроси по теми като:
🛝 Какво е значението на играта в развитието на детето?
Различните видове игри:
🤸‍♀️Игри, които провокират сензорно-двигателно удоволствие.
🎭 Символичните игри.
🏠 Пространство на разграничаването или представянето.
❗️ За какво да бъдат внимателни специалистите?
 
Изработването на видеата и Терапевтичната рамка за специализирана подкрепа в дигитална среда, наред с обученията и срещите, които правим, са част от дейностите ни по проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“, реализиран с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg).
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение Дете и пространство и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.