Обучения и супервизии

Към Сдружение „Дете и пространство” е създаден Център за професионално обучение. Ръководител на Центъра е д-р Весела Банова - клиничен психолог, психоаналитик. Екипът се състои от психиатри, педиатър, клинични психолози и социални работници. Центърът предлага както обучителни модули за професионалисти в областта на здравните грижи, образованието и социалната интеграция, така и провеждане на супервизия (индивидуална и групова)

От 2010 година е лицензиран от Националната агенция за професионално образование с лицензия №201012839/03.05.2010 г.и обучение за провеждане на следните обучения за придобиване на степен на професонална квалификация за следните професии:

 • Професия „Сътрудник социални дейности”, код 762020
 • Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, код 7620202, трета степен на професионална квалификация

 

 • Професия „Помощник-възпитател”, код 762030
 • Специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, трета степен на професионална квалификация

 

 • Професия „Социален асистент”, код 762040
 • Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620402, втора степен на професионална квалификация
 • Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, втора степен на професионална квалификация

Центъра за професионално обучение може да предложи в зависимост от индивидуалните потребности на заявителя обучителни модули по теми, свързани с психичното здраве и дейности в социалната сфера.

Сдружение Дете и пространство, предлага следните обучителни курсове:

 • „Психопатология на кърмаческа и ранна възраст“
 •  „Ранно детско развитие“

Обучението е насочено към специалисти от различни професии, придружаващи новородени деца и техните родители. То има за цел да надгради познанията на тези специалисти относно специфичните особености на бебето и малкото дете и да подпомогне процеса на придружаване на децата и семействата, ползващи социални и/или здравни услуги. Обучението ще бъде представено под формата на интегриран модел, включващ различни теоретични преспективи в областта на ранното детско развитие, разглеждане на клинични случаи и прожектиране на видео материали. То ще засегне следните основни теми и въпроси:

-           Посрещането на детето – какво имаме предвид, когато говорим за майчино желание, функция на майката и функция на бащата, защо за някои жени е трудно да посрещнат и да се грижат за своето дете, как можем да придружаваме майката в изграждането на връзка със своето дете;

-           Основни поведения на кърмачето и малкото дете, психо-сексуално развитие, създаване на образ за тялото, „влизане” на детето в езика;

-           Трудности и проблеми в развитието на детето – придружаване на семействата на деца, родени с ниско тегло или увреждания, психо-соматични смущения и как да разпознаем страданието при кърмачето и какви са основните причини за това страдание.

 • „Детските страхове“

Обучението е насочено към широк кръг от професионалисти, работещи с деца в социалната, образователната и сферата на здравеопазването. Участниците ще имат възможност да се запознаят с причините за детските страхове, тяхната същност и място в развититето на детето. По време на обучението ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с разграничаването на понятията  страх и тревога и ще бъдат представени различни подходи за справяне с детските страхове и разпознаване на психичното страдание у детето в предучилищна възраст.

 • „Справяне с агресивното поведение на децата“

По време на обучението ще бъдат засегнати въпроси, свързани с корените и природата на детската агресивност, както и начините и подходите за справяне с агресивното поведение на децата.

 • „Справяне с агресивното поведение на юношите“

По време на обучението ще бъдат засегнати въпроси, свързани с корените и природата на агресивността при юношите, както и начините и подходите за справяне с агресивното поведение на юношите.

 • „Клиничен подход  в детско-юношеската психиатрична практика”

Обучението е ориентирано към използването на знанията в областта на детското психично здраве в практическата работа на специалистите с помагащи професии. Темите са подбрани с оглед на проблемите, които те срещат в директната си работа с деца и семейства в процеса на дезинституционализация и развитие на системата от нови социални услуги, изпълняващи функции по превенция на детското психично здраве. Работата в тази област се развива особено интензивно в България през последните години и това поражда необходимостта от разпознаване на специфичните прояви на психично страдание у децата и юношите и подходящото им адресиране. По време на обучението ще се обърне внимание на специфичните форми на проява на психично страдание у децата и юношите и начините за тяхното посрещане в практиката на детската психиатрична служба.

Крайната цел на обучението е да се формират умения за разпознаване на симптома в поведението на детето и юношата, като израз на психично страдание и той да бъде разграничаван от заявката, с която то се появява като клиент на системата за закрила и системата за социални грижи.

 • „ Придружаване на деца и младежи с прояви на психично страдание“

Обучението ще предостави възможност да се разгледат приносите на психоанализата в работата с деца и младежи с прояви на психично страдание. Той е насочен към широк кръг специалисти, работещи с деца и младежи в различни здравни, социални и педагогически структури и институции. Акцентът на курса ще бъде поставен върху начините на придружаване на психотичния субект в неговия ежедневен живот. Посредством разглеждането на ключови текстове от психоаналитичната литература и конкретната работа по случаи от практиката на обучаващия в Медико-педагогически институт „Куртил”, участниците ще имат възможността да се запознаят със следните теми:

- психични структури и разпознаване на проявите на психично страдание;

- особености на връзката на психотичния субект с езика и тялото;

- детската психоза;

-„преминаване към действие” и агресивни прояви;

- клиничен подход в работата с аутизъм, роля и функция на повторението и на аутистияния обект и др.

 • „Работа в ателиета. Терапевтично ателие“
 •  „Терапевтично ателие „Приказки“

Приказките се свързват не само с предаването на една история, която се вписва в определена култура и традиция, но също така те могат и да се използват в терапевтичната работа както на психолозите, така и на широк кръг от професионалисти, работещи с деца в социалната и образователната сфера. Благодарение на въображаемото, провокирано от вълшебните приказки, имащи специфична структура, разказаната история може да се превърне в средство за разрешаване на конфликтите и тревогите при деца в предучилищна и начална училищна възраст. По време на обучението ще бъдат разгледани въпроси, свързани със същността на ателие „Приказки“, неговото организиране, метод на работа и цели в посока придружаване на детето в  развитието му.

 • „Работа с деца с увреждания“

Обучението е насочено към специалисти от различни професии, работещи с деца с увреждания. Участниците ще имат възможността да се запознаят с начина, по който се посреща детето с увреждания, различните проявления на симптома във връзка с личната история на детето, специфичните особености и потребности на децата с физически и множествени увреждания. По време на обучението ще бъдат представени методи за индивидуална работа с всяко дете, съобразно специфичните му потребности. Участниците ще се запознаване с принципите на интердисциплинарния подход в работата с деца с увреждания. Ще бъдат разгледани и обсъдени различни примери от опита и работата с деца с тежки увреждания, като целта на обучението е  да бъдат обсъдени случаи на деца, при които ежедневните методи на работа не постигат промяна.

 • Водене на родителски групи

 

 • Група за споделяне на опит за родители на деца с увреждания.
 • Група за родители за повишаване на компетенциите при отглеждане и възпитание на децата.

 

 • Обучение за повишаване на емоционалната интелигентност

Обучението включва работа с тинейджъри и родители и има за цел младежите да придобият опит и познание относно психичнити процеси. Много от младите хора не могат да  направят разлика между емоция и чувство. Нямат езика -думите, с които да изразят своето емоционално състояние, своите чувства и усещания. А нашият психичен живот преминава през изразяването.  Невъзможността да се изразиш правилно,  било то вербално и невербално, води до трупане на сериозно напрежение в психичния свят.

 • „Клинични случаи в образованието“

Обучението има за цел да даде знания и формира умения у участниците за разпознаване на психичното страдание на детето в контекста на детската градина и училището като естествени среди за развитие на децата. Той има практическа насоченост и учи как да се преформулира първоначалната заявка, с която детето е белязано от образователната институция най-често като несправящо се в ученето или проблемно в поведението си, в резултат на което то заема позиция на аутсайдер и е в риск от негативни изходи за живота му. През призмата за смисъла на приобщаващото образование затрудненията на детето в хода на неговото развитие се разбират като бариери пред обучението, които имат различен източник – индивида, средата и/или взаимовръзките между тях. 

Обучението поставя допълнителен фокус върху ролята на помагащите специалисти в училище за създаването на подкрепяща среда, която да удържа тревогите, породени в отношенията между участниците от детското обкръжение – учители, родители, съученици, по-широката общност.

Обучението се базира на теории за развитие на детето в психоанализата и умения за практическото им използване в образованието чрез илюстрация и обсъждане на клинични случаи от практиката. Теми, които ще бъдат засегнати :

 • Детско развитие в неговия контекст
 • Различието в образованието
 • Емоционално благополучие и обучение
 • Работа по случай – възглед и технология
 • „Трудни случаи” в образованието

 

 • Повишаване на знанията на учителите за работа с „трудни” деца

Все повече сме свидетели  на затрудненията, които учителите срещат в работата си с „различните” деца . Обучението има за цел да надгради уменията на професионалистите, работещи в сферата на образованието и да предостави насоки за справяне с проблемите на децата, за които е трудно да следват и да се впишат в учебния процес.

 

 • „Супервизия“

Супервизията е много важен инструмент за професионално развитие в клиничната област и гаранция за успешна клинична работа. Супервизията е залегнала като изискване в държавните документи за работа с деца, но все още поради недостатъчно специалисти с опит в тази област се използва частично и не навсякъде. Именно затова обучението има за цел да запознае участниците с принципа, механизма и видовете супервизия в клиничната работа. В тази връзка ще бъде разгледана и темата за конструиране на случай.

 

 • „Преодоляване на стреса на работното място“

 

 •  „Управление и развитие на социалните услуги в общността“

Обучението има за цел да очертае основните параметри при разкриването и управлението на социалните услуги в общността. Запознаване и разглеждане на нормативната уредба на услугите. Усвояване на практически умения за разработване на необходимата документация, съгласно изискванията на Наредба за критериите и стандартите за социални услуги в общността и изискванията на Агенция Социално подпомагане.

 

Супервизии

 

Сдружение "Дете и пространство" предоставя супервизии, чиято цел е да подкрепят професионалистите, работещи с деца и юноши, в срещите им с психичното страдание и неговите различни проявления.  Това постигаме чрез:

 • Предоставяне на клинични супервизии по случаи на деца и младежи с прояви на психично страдание.

 

 • Предоставяне на екипни и групови супервизии в чиито фокус е климата в училището, институцията, услугата.

 

 • Предоставяне на екипни и групови супервизии в чиито фокус са организацията и методите на работа с децата и юношите.

 

 • Предоставяне на екипни и групови супервизии, в чиито фокус е справяне и работа с емоционалното изчерпване на екипа.

 

 • Индивидуални супервизии.


Направете запитване или заявете обучение или супервизия на посочените в КОНТАКТИ телефони и e-mail!

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Намерете сдружение "Дете и пространство" в социалните мрежи.

 

КОНТАКТИ

Централен офис                                             Адрес: София ПК 1680, жк. Белите брези, бл.19, ет.1, ап.2   Телефон: 02/9584959     Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…